සියලු 3 ප්රතිඵල පෙන්වමින්

 • ටොන් 100 Telescopic Crawler Crane XGC100T

  XGC100T ටොන් 100 දුරේක්ෂ බූම් ක්‍රෝලර් දොඹකරයට අංශ හයක දුරේක්ෂ ප්‍රධාන උත්පාතයක් ඇති අතර, 56m (12.2-56m) සම්පූර්ණයෙන් දිගු කරන ලද බූම් දිගකින් යුක්ත වන අතර එමඟින් උත්පාත දිගේ විෂය පථය තුළ විවිධ මෙහෙයුම් පරාසයන්හි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.

  බර: 105287kg
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 224 kW
  උපරිම ශ්රේණිගත කිරීමේ හැකියාව: 60%

 • ටොන් 25 Telescopic Crawler Crane XGC25T විකිණීමට ඇත

  XGC25T 25 ටොන් දුරේක්ෂ ක්‍රෝලර් දොඹකරයට උත්පාත දිගේ විෂය පථය තුළ විවිධ ක්‍රියාකාරී පරාසයන්හි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.

  බර: 34960kg
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 142 kW
  හයිඩ්රොලික් ටැංකි පරිමාව: 400L

 • ටොන් 55 Telescopic Crawler Crane XGC55T විකිණීමට ඇත

  විකිණීමට ඇති XGC55T 55 ටොන් දුරේක්ෂ ක්‍රෝලර් දොඹකරය උත්පාතයේ දිග විෂය පථය තුළ විවිධ ක්‍රියාකාරී පරාසයන්හි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.

  බර: 62600kg
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 164 kW
  උපරිම ශ්රේණිගත කිරීමේ හැකියාව: 45%