49 හි 64-66 දර්ශනය පෙන්වන්න

 • XCT130 ටොන් 130ක් දිග බූම් ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT130 ටොන් 130ක් දිග බූම් ට්‍රක් දොඹකරය සංයුක්ත ව්‍යුහයක් සහ කර්මාන්තයේ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් ඇත.

  කාර් වර්ගය: XCT130
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 356/1900 338/1900kW
  ගමන් වේගය: 90km / h

 • XCT130 ටොන් 130 බර ට්‍රක් දොඹකරය

  XCT130 ටොන් 130 බර ට්‍රක් දොඹකරය කාර්යක්ෂම, ආර්ථිකමය සහ අදාළ නිෂ්පාදනයකි.

  කාර් වර්ගය: XCT130
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 276/2300 190/2200kW/(r/min)
  ගමන් වේගය: 80km / h

 • XCT130_1 130t දැලිස් උත්පාත ට්‍රක් දොඹකරය

  XCT130_1 130t දැලිස් උත්පාත ට්‍රක් දොඹකරය කාර්යක්ෂම, ආර්ථිකමය සහ අදාළ නිෂ්පාදනයකි.

  කාර් වර්ගය:  XCT130_1
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 356/1900kW/(r/min)
  ගමන් වේගය: 90km / h

 • XCT16 ටොන් 16 දොඹකර ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT16 16 ටොන් දොඹකර ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත ඉදිකිරීම් ස්ථාන, නාගරික ප්‍රතිසංස්කරණය, ප්‍රවාහනය...

  කාර් වර්ගය: XCT16
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 180/2300 184/2300kW
  ගමන් වේගය: ≥85km/h

 • XCT16_1 ටොන් 16 කුඩා ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT16_1 ටොන් 16 කුඩා ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත ඉදිකිරීම් ස්ථාන, නාගරික ප්‍රතිසංස්කරණය, ප්‍රවාහනය...

  කාර් වර්ගය: XCT16_1
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 180/2300 184/2300kW
  ගමන් වේගය: ≥85km/h

 • XCT20 ටොන් 20 දොඹකර ට්‍රක් රථය විකිණීමට ඇත

  විකිණීමට ඇති XCT20 ටොන් 20 දොඹකර ට්‍රක් රථය ඉදිකිරීම් ස්ථානවල, නාගරික ප්‍රතිසංවර්ධනය, ප්‍රවාහනය, වරාය, පාලම්, තෙල් බිම්, පතල් සහ වෙනත් දුෂ්කර වැඩ කරන අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ.

  කාර් වර්ගය: XCT20
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 192kW / 2300kW
  රෝදපුටුව: 4425 + 1350 මි.මී.

 • XCT20L4 කුඩා ට්‍රක් දොඹකර දොඹකර දොඹකරය

  XCT20L4 කුඩා ට්‍රක් දොඹකර දොඹකර දොඹකරය කාර්යක්ෂම, ආර්ථිකමය සහ අදාළ නිෂ්පාදනයකි.

  කාර් වර්ගය:  XCT20L4
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 192/2300 199/2100kW/(r/min)
  ගමන් වේගය: 85 / 80km / h

 • XCT220 ටොන් 220ක් දිග බූම් ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT220 ටොන් 220ක දිග බූම් ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත, සංයුක්ත ව්‍යුහයක්, හොඳ ගමන් කිරීමේ හැකියාව, නම්‍යශීලී උපාමාරු, විශාල අවුට්‍රිගර් පරාසය සහ උසස් ක්‍රියාකාරිත්වය ඇත.

  කාර් වර්ගය: XCT220
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ධාවන තත්වයේ සම්පූර්ණ ස්කන්ධය: 65000kg
  රෝදපුටුව: 1420+2450+2150+1420+1505mm

 • XCT25L5 දොඹකරයක් සහිත ටොන් 25 ට්‍රක් රථය විකිණීමට ඇත

  දොඹකරයක් සහිත XCT25L5 ටොන් 25 ට්‍රක් රථය ඉදිකිරීම් ස්ථාන, පාලම්, තෙල් ක්ෂේත්‍ර, නාගරික ප්‍රතිසංවර්ධනය, ප්‍රවාහනය, වරාය, පතල් සහ වෙනත් දුෂ්කර වැඩ කරන අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ.

  කාර් වර්ගය: XCT25L5
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 235/1900 හෝ 228/2300kW
  රෝදපුටුව: 4600 + 1350 මි.මී.

 • XCT25L5_3 බහුලව භාවිතා වන බූම් ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  විකිණීමට ඇති XCT25L5_3 බහුලව භාවිතා වන බූම් ට්‍රක් දොඹකරය සංයුක්ත ව්‍යුහයක්, හොඳ ගමන් කිරීමේ හැකියාව, නම්‍යශීලී උපාමාරු, විශාල අවුට්රිගර් පරාසය සහ උසස් ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත.

  කාර් වර්ගය: XCT25L5_3
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  අවම හැරවුම් විෂ්කම්භය: ≤22m
  රෝදපුටුව: 4900 + 1350 මි.මී.

 • XCT60 ටොන් 60 ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  විකිණීමට ඇති XCT60 ටොන් 60 ට්‍රක් දොඹකරය සංයුක්ත ව්‍යුහයක් සහ කර්මාන්තයේ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් ඇත.

  කාර් වර්ගය: XCT60
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 268/1900 268/1900kW
  ගමන් වේගය: 90km / h

 • 60t දොඹකරයක් සහිත XCT5L60 ට්‍රක් රථය විකිණීමට ඇත

  දොඹකර 60t සහිත XCT5L60 ට්‍රක් රථය කාර්යක්ෂම, ආර්ථිකමය සහ අදාළ නිෂ්පාදනයකි.

  කාර් වර්ගය: XCT60L5
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 268/1900kW
  ගමන් වේගය: 80km / h

 • XCT60L6_1 ටොන් 60 ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT60L6_1 ටොන් 60 ට්‍රක් දොඹකරයට සංයුක්ත ව්‍යුහයක්, හොඳ ගමන් කිරීමේ හැකියාව, නම්‍යශීලී උපාමාරු, විශාල අවුට්‍රිගර් පරාසය සහ උසස් ක්‍රියාකාරිත්වය ඇත.

  කාර් වර්ගය: XCT60L6_1
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  අවම හැරවුම් විෂ්කම්භය: 24m
  රෝදපුටුව: 1470+4500+1350මි.මී

 • XCT75 පිකප් ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT75 පිකප් ට්‍රක් දොඹකරය ඉදිකිරීම් ස්ථානවල, නාගරික ප්‍රතිසංවර්ධනය, ප්‍රවාහනය, වරාය, පාලම්, තෙල් ක්ෂේත්‍ර, පතල් සහ වෙනත් දුෂ්කර සේවා අවස්ථා වලදී භාවිතා වේ.

  කාර් වර්ගය: XCT75
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 268/1900kW
  රෝදපුටුව: 1470+3950+1350මි.මී

 • XCT80L5 ටොන් 80 බහුලව භාවිතා වන ට්‍රක් දොඹකරය

  XCT80L5 ටොන් 80 බහුලව භාවිතා වන ට්‍රක් දොඹකරය කාර්යක්ෂම, ආර්ථිකමය සහ අදාළ නිෂ්පාදනයකි.

  කාර් වර්ගය:  XCT80L5
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 297/1900或297/1900kW/(r/min)
  ගමන් වේගය: ≥90km/h

 • XCT80L6 ටොන් 80 ට්‍රක් දොඹකරයක් විකිණීමට ඇත

  XCT80L6 ටොන් 80 ට්‍රක් දොඹකරය ඉදිකිරීම් ස්ථානවල, නාගරික ප්‍රතිසංවර්ධනය, ප්‍රවාහනය, වරාය, පාලම්, තෙල් බිම්, පතල් සහ වෙනත් දුෂ්කර වැඩ කරන අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ. XCT80L6 ටොන් 80 ට්‍රක් දොඹකරය ඉදිකිරීම් ස්ථානවල, නාගරික ප්‍රතිසංවර්ධනය, ප්‍රවාහනය, වරාය, පාලම්, තෙල් බිම්, පතල් සහ වෙනත් දුෂ්කර වැඩ කරන අවස්ථාවන්හිදී භාවිතා වේ. එය සංයුක්ත නිර්මාණයක් සහ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ කාර්ය සාධනයක් ඇත. එසවීමේ සහ රිය පැදවීමේ කාර්ය සාධනය දැනට තරඟකරුවන් අභිබවා යන මට්ටමට ඉහළ ගොස් ඇත. ද්විත්ව පොම්ප සංගම තාක්ෂණය සමස්ත මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි.

  කාර් වර්ගය: XCT80
  උපරිම ශ්රේණිගත එසවුම් ධාරිතාව:
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 297/1900kW
  ගමන් වේගය: 90km / h