තනි ප්රතිඵලයක් පෙන්වනවා

 • ද්‍රව ස්වභාවික වායු ලෝඩරය LW500KV-LNG

  LW500KV-LNG ද්‍රව ස්වභාවික වායු ලෝඩරය යනු ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ ගෑස් සිලින්ඩර සැකැස්ම සහ අනෙකුත් වාසිදායක තාක්ෂණයන් සහිත LNG ලෝඩරයේ සිව්වන පරම්පරාවයි.

  කාර් වර්ගය: LW500KV-LNG
  වර්ගය: LNG ලෝඩරය
  මෙහෙයුම් බර: 17500kg
  ශ්‍රේණිගත පැටවීමේ ධාරිතාව: 5000kg
  ෙලස වර්ග කළ බලය: 162 kW